beeldend kunstenaar

Algemene voorwaarden
Webwinkel
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.
Artikel 1. Definities
1.1. Davitha: gevestigd te Kootwijkerbroek en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 56957785 handelend onder de naam
Davitha.
1.2. Website: de website van Davitha, te raadplegen via
https://onlinekunstretraite.nl/shop/ en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of
bedrijf een Overeenkomst aangaat met Davitha en/of zich geregistreerd heeft
op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Davitha en Klant,
van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Davitha zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Davitha slechts
bindend, indien en voor zover deze door Davitha uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
Pagina 1 van 7
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.
Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Davitha afkomstige materialen vermelde
prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Davitha kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen
tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in
andere van Davitha afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud
van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Davitha kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen
ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Davitha en het voldoen aan de daarbij door Davitha
gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Davitha onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd,
heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Davitha het
recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn
ontvangen.
4.4. Davitha kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren
die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.
Indien Davitha op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Pagina 2 van 7
Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door Davitha is ontvangen, stuurt Davitha de producten
met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk
toe.
5.2. Davitha is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 5-7 werkdagen. De wijze van levering
kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Davitha.
5.4. Indien Davitha de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan
leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan
met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Davitha raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij
gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.
5.7. Davitha is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te
leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar
is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het
product kosteloos te retourneren.
Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Davitha
binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen,
kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
Pagina 3 van 7
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft Davitha een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product
worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor
eigen rekening van Klant.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Davitha, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Davitha kenbaar
te maken dat hij van de aankoop af ziet. Davitha bevestigt in geval van een
digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog
14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de
in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te
zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige
verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Davitha
Grote Muntweg, 13
3774BS, Kootwijkerbroek
6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Davitha de bijkomende kosten
voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Davitha aanbiedt het
product zelf af te halen, mag Davitha wachten met terugbetalen tot Davitha
Pagina 4 van 7
het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.
Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan Davitha volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Davitha is
vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook
van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de Davitha is gewezen op de te late betaling en Davitha de
Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is Davitha gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over
de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
minimum van € 40,-. Davitha kan ten voordele van Klant afwijken van
genoemde bedragen en percentages.
Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Davitha een
aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het
zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. Davitha staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Davitha er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Een door Davitha, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de
Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
8.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Davitha daarvan in kennis te stellen.
Pagina 5 van 7
8.5. Indien Davitha de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van Davitha, dan kan hij bij Davitha telefonisch, per e-mail of per post een
klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene
Voorwaarden.
9.2. Davitha geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen
na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet
mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Davitha
binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een
indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.
Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. Davitha verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.
Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Davitha gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
11.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.
Pagina 6 van 7
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Davitha
Grote Muntweg, 13
3774BS, Kootwijkerbroek
Telefoon: 0630917983
E-mail: info@davitha.nl
KvK-nummer: 56957785
Btw-nummer: NL001555195B30

Online Kunstretraite draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders