beeldend kunstenaar

Proces: Beleef de 40-dagen tijd bewust

7/7

Goede Vrijdag! Het einde van de 40 dagen is aangebroken en daarmee is ook het einde van dit kunstproject in zicht. 

Het totale resultaat bekijken? Ga naar www.davitha.nl

Vanaf 1e Pinksterdag hangt een ingelijst origineel in Eben Haezer (Veluweweg 84, Kootwijkerbroek), in de vrij toegankelijke hal.

Even denken…

Verlossing. Volkomen. Volbrengen.

Maar voor jullie die ontzag voor Mijn Naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. (Maleachi 3 vers 20)

6/7

Week 6, vlak voor de stille week. Bijna is het de stille week. Dit is deel 6 van 7 totaal, het Venster op Pasen! Stuur deze e-mails gerust door naar geïnteresseerden.

Even denken…

En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. (Stat.vert. Mattheus 17 vers 1 t/m 8)

5/7

Deel 5 van het Venster op Pasen, want het is weer vrijdag! Voor de nieuwe mee-kijkers: Welkom en bedankt voor je interesse om het proces te volgen! Voel je vrij deze mails te delen met een ieder.

 

Even denken… kijken. Verstilling. zonder woorden

4/7

Deel 4 van het Venster op Pasen, want het is weer vrijdag! Voor de nieuwe mee-kijkers: Welkom en bedankt voor je interesse om het proces te volgen! Voel je vrij deze mails te delen met een ieder.

Even denken…

Begeerte, drang, wens, hongeren, hunkeren, reikhalzen, begeren, smachten, snakken, wensen, willen, zuchten eis, vragen…

Verlangen, een heftige behoefte naar U.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

(Johannes 7:37)

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. (Romeinen 8:18-19)

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,

zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Mijn ziel dorst naar God,

naar de levende God;

wanneer zal ik komen

en voor Gods aangezicht verschijnen? (Psalm 42:2-3)

3/7

Het is alweer vrijdag, week 3 van 7. Voor de nieuwe mee-kijkers: Welkom en bedankt voor je interesse om het proces te volgen! Voel je vrij deze mails te delen met een ieder.

Even denken…

Genezing, is het proces van weer gezond maken of worden.

Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. (Stat. Psalmen 103 vers 2 tot 4)

Hij genas bezetenen, melaatsen, blinden, doven, noem maar op. Vroegen deze mensen daarom? Werd iedereen genezen die bij Jezus in de buurt kwam? Jezus zegt: Wat is gemakkelijker om te zeggen tegen deze verlamde: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, en neem uw bed op en wandel? (Markus 2 vers 11) Er valt veel meer te genezen dan ons lichaam en materiële lijden. Door de genezingen van de Here Jezus zien we stukjes van Zijn Koninkrijk. Een hint voor ons;

 

Jezus, open mijn oren (genees mij van doof zijn!)

Leer mij Uw stem te verstaan

leer mij uw woorden te horen

Te weten waar ik moet gaan

Om Uw licht te verspreiden

Uw naam te belijden

Leer mij uw stem te verstaan

Jezus, open mijn ogen (genees mij van blind zijn!)

Leer mij de mensen te zien

Zoals U ze ziet uit de hoge

U bent de Heer die ik dien

Om Uw liefde te geven

Aan wie met mij leven

Leer mij de mensen te zien

Jezus, ik open mijn handen (genees mij van lam zijn!)

Leer mij een zegen te zijn

Maak mij een hulp voor de anderen

Die leven met honger en pijn

Om aan wie U niet kennen

Genezing te brengen

Leer mij een zegen te zijn

Elly en Rikkert – CD Samen, Een boom vol liedjes (deel 3)

2/7

Een week vliegt voorbij en deel twee verschijnt, want het is weer vrijdag.

Voor de nieuwe mee-kijkers: Welkom en bedankt voor je interesse om het proces te volgen!

Even denken…

Verachting, als minderwaardig beschouwen.

O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal ik u nog verdragen? …-… Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Herz.Stat Markus 9 vers 19, 23)

Blijvend ongeloof. Hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem. (Herz.Stat Johannes 12 vers 37)

De Lijdende Dienaar van de Heer. Ja Mijn Dienaar zal slagen, Hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. Zoals Hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was Zijn aanblik, Zijn uiterlijk had niets meer van een mens -, zo zal Hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld zullen zien, zij die niets hadden gehoord zullen begrijpen. (NVB Jesaja 52 vers 13 t/m 15)

Hoe moeilijk is het om een lijdende Heer te volgen? Is er in mij ongeloof te vinden? Ik geloof Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

1/7

Het is van start gegaan: het 7-luik is in wording! Bedankt voor je interesse om het proces te volgen!

Iedere vrijdag zal ik een mail verzenden waarin het nieuwe onderdeel te zien is, een uniek inkijkje in het proces.. Ook geef ik een korte toelichting / overdenking.

Voel je vrij deze mails te delen met een ieder.

Even denken…

Verwachting is hetgeen waarvan we op grond van huidige feiten of omstandigheden vermoeden dat het zal gebeuren. Soms is het zo sterk dat je er helemaal op rekent: Verwachting.

Wat verwacht je? Wat verlang je van de Here God in de komende 40-dagen?

Onze hulp en onze verwachting is in de Naam van de HERE, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen.

Genade zij u en vrede van Hem, Die is en Die was en Die komen zal, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.

Naar een pelgrimslied, Psalm 121

Online Kunstretraite draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders